ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
معاونت پژوهشی
معاونت پژوهشی
معرفی

معاون پژوهشی بیمارستان شریعتی: دکتر مجید سروری
متخصص داخلی 
کارشناس: اسماعیلی
 
در بیمارستان شریعتی در حوزه زیر فعالیت می کند:
• سیاست گذاری، نظارت و ارزیابی برنامه های پژوهشی بیمارستان
• شناسایی و رفع موانع پژوهش در بیمارستان
• بررسی و اظهارنظر درباره مسائل پژوهش گروه های آموزشی
• توسعه کمی و کیفی پژوهش های بالینی در راستای برنامه های توسعه کشور
• دستیابی به نوآوری در زمینه آموزش، پژوهش و درمان
• ترغیب انگیزه،  بهبود و ارتقاء مهارت های پژوهشی در اعضای هیات علمی و فراگیران
• برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی
• نظارت بر کلیه فعالیت های پژوهش در بیمارستان
• برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح پژوهش گروه های آموزشی بیمارستان
• ارتباط دقیق و مستمر و ساماندهی روابط مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه های مستقر در بیمارستان
 
معاونت پژوهشی بیمارستان شریعتی در طبقه چهارم ساختمان خون و انکولوژی بیمارستان واقع شده است.
شماره تماس واحد پژوهش: 84902356

 

اخبار مرتبط
تنظیمات قالب