ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
مدارک پزشکی
 
*مراجعین محترم، بعد از ترخیص به منظور تهیه کپی مدارک پزشکی جهت بیمه تکمیلی، لطفا حتما تا 24 ساعت پس از ترخیص به واحد ترخیص مراجعه نمایید. در غیر اینصورت 21 روز کاری پس از ترخیص، در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 لغایت 12:30 می توانید با در دست داشتن اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی  به واحد مدارک پزشکی مراجعه فرمایید.*
 
نحوه دسترسی به مدارک پزشکی
نگهداری و حفاظت از نسخه فیزیک پرونده مدارک پزشکی بیماران از تعهدات بیمارستان محسوب میشود. اطلاعات آن محرمانه و مطلق به شخص بیمار بوده، و بهره برداری از اطلاعات آن به لحاظ قانونی منوط به رضایت کتبی بیمار می باشد.
 
درخواست کتبی مدارک پزشکی
- بیمار ترخیص شده از بیمارستان با سن بالای 18 سال: درخواست کتبی بیمار
- بیمار ترخیص شده از بیمارستان با سن زیر 18 سال و بیماران خاص: (بیماریکه نسبت به اقدامات درمانی و شرایط خود هوشیاری ندارد مثل اغماء و جنون...) درخواست کتبی ولی یا نماینده قانونی وی (پدر، جد پدری، در صورت فقدان این دو، قیم نماینده قضایی بوده و می تواند به نمایندگی از محجور اقدام نماید. نحوه احراز ولایت اسناد سجلی و نماینده و در مورد قیم حکم قضایی مربوطه می باشد.)
- در موارد فوتی: نماینده قانونی و وراث به شرط داشتن گواهی انحصار وراثت مشمول این بند میگردند.
 
سطح دسترسی به پرونده بالینی بیمار در درخواستهای برون سازمانی
- سازمانهای بیمه گر: دسترسی به کپی پرونده با نامه رسمی از سازمان بیمه گر و تائید رئیس بیمارستان می باشد.
- دادگستری و پزشکی قانونی: درخواست اصل یا کپی پرونده مدارک پزشکی بیمار با نامه رسمی از دادگستری یا پزشکی قانونی.
- کارفرمای بیماران ناشی از کار: دسترسی به کپی پرونده بیمار مرتبط با اجازه مرجع قضایی یا رضایت کتبی بیمار یا نماینده قانونی وی.
- بیمارستانها و مراکز درمانی دیگر: دسترسی به کپی پرونده با نامه رسمی و اجازه کتبی بیمار در این صورت کپی پرونده با اخذ رسید تحویل وی یا نماینده قانونی بیمار یا نماینده بیمارستان مقصد تحویل می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
تنظیمات قالب