ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
کنترل عفونت
 
اعضای واحد کنترل عفونت:
رئیس و دبیر علمی واحد کنترل عفونت: دکتر شیرین افهمی
پزشک کنترل عفونت: دکتر نگین اسمعیل پور
سوپروایزر کنترل عفونت: عفت یونچی - دکتر لیلا صیادی - پروین رضائی از آبان ماه سال 1388
   
مقدمه و تاریخچه واحد کنترل عفونت: 
عفونت های بیمارستانی (NIs) یا عفونتهای ناشی از خدمات مراقبت / سلامت (HCAIs) معضل جهانی هستند که موجب عوارض مهمی از جمله افزایش مرگ و میر، تاخیر در ترمیم زخم های جراحی، اشغال تخت های بیمارستانی، طول کشیدن مدت زمان بستری، افزایش فاحش هزینه ها، افزایش مصرف آنتی بیوتیک ها، گسترش مقاومتهای میکروبی و بروز اثرات روانی بر بیماران و خانواده های آنان می شوند.
برنامه های موثر کنترل عفونت می توانند انتشار عفونت های بیمارستانی، مرگ و میر، مقاومت باکتری ها در مقابل آنتی بیوتیک ها و تحمیل هزینه ها را کاهش دهند.
پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی، یک موضوع چند تخصصی است و نیازمند بهره گیری از یک رویکرد نظام مند علمی، کار هماهنگ تیمی و پشتیبانی و حمایت مسئولین می باشد. 
به منظور جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل ارائه نتایج حاصله به مسئولین در رده های مختلف و طراحی مداخلات لازم برای کنترل تغییرات در میزان عفونت بیمارستانی، نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی ایجاد میگردد. 
گروه هدف این برنامه شامل کلیه بیمارانی است که در مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی (به غیر از مراکز اورژانس و درمانگاه ها) به مدت بیش از 24 ساعت بستری می شوند.
 
اهداف کلی کنترل عفونت های بیمارستانی:
• پیشگیری از انتشار عفونت ها در داخل بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی 
• کاهش ابتلا، عوارض و مرگ ناشی از عفونت ها در مراکز ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی
• کاهش هزینه های بیمارستانی از طریق کاهش میانگین بستری و کاهش مداخلات درمانی 
• حفاظت از بیماران، همراهان و ملاقات کنندگان و افزایش رضایتمندی آنان
• حفظ سلامت و روحیه کارکنان 
 
فعالیتهای واحد کنترل عفونت:
• تشکیل کمیته کنترل عفونت های بیمارستانی 
• تهیه برنامه عملیاتی سالیانه با اهداف کاملا مشخص برای کنترل عفونت در بیمارستان و ارائه آن به کمیته کنترل عفونت بیمارستان
• گزارش کمبودها و تدارکات مورد نیاز برای اجرای برنامه سالیانه
• تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارائه گزارش و تصمیم‌گیری جهت طراحی اقدامات مداخله‌ای 
• جمع آوری مستمر و منظم داده ها و تشخیص موارد عفونت بیمارستانی و گزارش منظم آنها 
• انتشار گزارش وضعیت عفونت های بیمارستانی، اولویت ها، نیازها و راهکارها در اجرای برنامه کنترل عفونت های بیمارستانی
• تشکیل دوره های آموزشی برای آموزش راههای پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی برای پرستاران، پزشکان، سایر پرسنل درگیر درمان، خدمات و پشتیبانی
• برنامه های آموزشی برای بیماران و همراهان آنها و درسطح جامعه در زمینه پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی از طریق توزیع پمفلت، پوستر و ارائه آموزش های چهره به چهره
• انجام تحقیقات کاربردی بر اساس نیازها توسط پزشکان، پرستاران در زمینه کنترل عفونتهای بیمارستانی
• شناسایی موارد عفونت بیمارستانی (Case finding) بر اساس تعاریف استاندارد NHSN برای چهار عفونت تحت پوشش نظام مراقبت با استفاده از الگوریتم تشخیصی و تکمیل و ارائه گزارش به کمیته کنترل عفونت بیمارستان پس از تشخیص و تعیین کد بیماری (الگوریتم گزارش دهی) از طریق پایش و نظارت مستمر مراقبت ها و فرآیندهای تشخیصی درمانی 
• تکمیل چک لیست های ارزیابی و ارائه به کمیته کنترل عفونت بیمارستان
• انجام منظم بازدیدهای نظارتی در بیمارستان 
• تهیه و ارائه پروتکل های اجرایی شامل پروتکل های پیشگیری و درمان با آنتی بیوتیک و گندزداها برای مقابله با مقاومت آنتی بیوتیکی 
• پایش و نظارت بر اجرای پروتکل ها توسط کارکنان درمانی و خدماتی
• ارزیابی میزان پذیرش و تاثیر سیاست های متخذه توسط کمیته 
• تدوین برنامه های پیشگیری از عفونت و مواجهه شغلی در کارکنان بیمارستان
• ارائه پیشنهادات اصلاحی در زمینه پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی به کمیته کنترل عفونت بیمارستان 
• مشارکت پژوهشی با کمیته کنترل عفونت و سایر واحد ها و بخش های بیمارستان در رابطه با پیشگیری و کنترل عفونت و نیز در زمان بروز اپیدمی
از سال 1377 بمنظور پیشگیری و کنترل عفونت عفونت های بیمارستانی این واحد در بیمارستان تشکیل شده است.
 
تیم کنترل عفونت:
پزشکان کنترل عفونت: دکتر شیرین افهمی - دکتر نگین اسمعیل پور
سوپروایزر کنترل عفونت: پروین رضائی
آزمایشگاه: دکتر هیوا صفار - محمودی - زهره باصری
منشی: زینب حسین زاده
 
مکان استقرار واحد کنترل عفونت:
 ساختمان اصلی - طبقه همکف - واحد کنترل عفونت
 
شماره تماس واحد کنترل عفونت:
84902361
 
تنظیمات قالب